CALCIPHOS – Khoáng Nước Đậm Đặc

220.000

THÀNH PHẦN
Trong 1 lít sản phẩm:
– Mg (dạng MgSO4) (min) 900mg/lít
– Mn (dạng MnSO4) (min) 1.000mg/lít
– Zn (dạng ZnSO4) (min) 1.500mg/lít
– Na (dạng Na2SO4) (min) 30.000mg/lít
– Ca (dạng CaHPO4) (min) 20.000mg/lít
– P2O5 (min) 10.000mg/lít
– Dung môi (nước cất) vừa đủ lít

You cannot copy content of this page